bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Oferta pracy – Starszy specjalista ds. księgowych (9/07/2021)

Kierownik Centrum Usług Wspólnych w Zielonce
05-220 Zielonka, ul. Literacka 20

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

Starszy specjalista ds. księgowych - 1 etat

 1. Wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie,
  • nieposzlakowana opinia;
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z praw publicznych,
  • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • wykształcenie wyższe,
  • minimum 3 - letnie doświadczenie w dziale księgowości, w tym minimum 1 rok w dziale księgowości budżetowej;
  • znajomość regulacji prawnych w zakresie finansów publicznych, rachunkowości i rachunkowości budżetowej, podatku od towarów i usług, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. Znajomość następujących przepisów:
   • ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713.);
   • ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.)
   • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1082);
   • ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.);
   • ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2029 z późn. zm.);
   • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.);
   • ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2021 r. poz. 75)
  2. komunikatywność, sumienność, rzetelność, systematyczność,
  3. umiejętność pracy w zespole,
  4. znajomość programów księgowych,
  5. radzenie sobie z presją czasu oraz z trudnymi sytuacjami, odporność na stres; efektywne gospodarowanie czasem;
  6. kultura osobista, życzliwość w kontaktach z interesantem, umiejętność dochowania tajemnicy służbowej.
 3. Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku pracy:
  1. Przyjmowanie i księgowanie dokumentów finansowych z obsługiwanych jednostek.
  2. Dekretacja dokumentów księgowych i ich kontrola pod względem formalno-rachunkowym,
  3. Pełna i terminowa obsługa finansowo=księgowa jednostek w zakresie dochodów i wydatków budżetowych, funduszu socjalnego i wydzielonego rachunku dochodów własnych,
  4. Prowadzenie ksiąg rachunkowych obsługiwanych placówek oświatowych,
  5. Bieżąca analiza kont rozrachunkowych,
  6. Prowadzenie wstępnej windykacji należności (wystawianie wezwań do zapłaty i not odsetkowych),
  7. Wystawianie faktur sprzedaży i not księgowych,
  8. Prowadzenie rejestru zakupu oraz sprzedaży podatku VAT i sporządzanie jednostkowych deklaracji VAT-7 obsługiwanych placówek oświatowych,
  9. Analiza wykonania kosztów i wydatków obsługiwanych placówek oświatowych,
  10. Przygotowywanie planów jednostkowych na dany rok budżetowy obsługiwanych placówek oświatowych oraz nadzór nad ich wykonaniem,
  11. Sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych i finansowych obsługiwanych placówek oświatowych,
  12. Archiwizacja dokumentacji księgowej.
 4. Warunki pracy:
  1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.
  2. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
  3. Stanowisko pracy zlokalizowane jest w: Centrum Usług Wspólnych ul. Literacka 20, 05-220 Zielonka, na I piętrze w budynku bez windy.
   Praca odbywa się w następującym systemie czasu pracy: w godzinach pracy Centrum Usług Wspólnych, tj.: poniedziałek -piątek: 8:00-16:00;
   Ewentualne uciążliwości mogą być związane z: nie występują.
   Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4h/dobę, z użyciem nowoczesnych urządzeń techniki biurowej oraz specjalistycznych programów.
 5. Wymagane dokumenty:
  1. Życiorys (CV) uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej podpisany własnoręcznie.
  2. List motywacyjny podpisany własnoręcznie.
  3. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego podpisane własnoręcznie.
  4. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych podpisane własnoręcznie.
  5. Oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe podpisane własnoręcznie (w momencie zatrudnienia zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego).
  6. Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych).
  7. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.
  8. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1282 z poźn. zm.).
  9. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kopie zaświadczeń o odbytych szkoleniach i ukończonych kursach z zakresu płac).

Kserokopie dokumentów winny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Usług Wspólnych nie osiągnął 6%.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać na adres: Centrum Usług Wspólnych 05-220 Zielonka, ul. Literacka 20 lub złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Starszy specjalista ds. księgowych” w siedzibie Centrum Usług Wspólnych 05-220 Zielonka, ul. Literacka 20 w terminie do dnia 6 sierpnia 2021 r. do godz. 16.00.
Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu). Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych (www.cuw-zielonka.pl) oraz na tablicy informacyjnej Centrum Usług Wspólnych przy ul. Literackiej 20.

Klauzula informacyjna:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 1. Administrator danych i kontakt do niego: informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Kierownik Centrum Usług Wspólnych, 05-220 Zielonka ul. Literacka 20.
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych: w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@zielonka.pl lub pisemnie na adres administratora.
 3. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
 4. Informacje o odbiorcach danych: informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być udostępniane tylko i wyłącznie uprawnionym organom na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 5. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
 6. Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów naboru zostaną komisyjnie zniszczone w terminie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia wyników naboru.
 7. Oferty kandydatów wymienionych w protokole z naboru będą przechowywane przez okres trzech miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze konkursu. Po upływie w/w terminu, dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
 8. Wymagane dokumenty aplikacyjne: życiorys (CV- uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej) oraz list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą; ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.”
 9. Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,
  • prawo do wniesienia skarg do organu nadzorczego.
 10. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 22¹ Kodeksu pracy oraz art. 11 i następne ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 z późn.zm.) w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 11. Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.


Opublikował: CUW Zielonka
Publikacja dnia: 11.07.2021
Podpisał: Anna Hrynkiewicz
Dokument z dnia: 11.07.2021
Dokument oglądany razy: 5 363