bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 28.11.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zakończony nabór

Oferta pracy Starszy specjalista ds. księgowych

Kierownik Centrum Usług Wspólnych w Zielonce
05-220 Zielonka, ul. Literacka 20

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko

Starszy specjalista ds. księgowych

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • Przyjmowanie dokumentów finansowych z obsługiwanych placówek oświatowych oraz sprawdzanie ich kompletności i rzetelności,
 • Dekretacja dokumentów księgowych,
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych obsługiwanych placówek oświatowych,
 • Bieżąca analiza kont rozrachunkowych,
 • Prowadzenie wstępnej windykacji należności (wystawianie wezwań do zapłaty i not odsetkowych),
 • Wystawianie faktur sprzedaży i not księgowych,
 • Prowadzenie rejestru zakupu oraz sprzedaży podatku VAT i sporządzanie jednostkowych deklaracji VAT-7 obsługiwanych placówek oświatowych,
 • Analiza wykonania kosztów i wydatków obsługiwanych placówek oświatowych,
 • Przygotowywanie planów jednostkowych na dany rok budżetowy obsługiwanych placówek oświatowych oraz nadzór nad ich wykonaniem,
 • Sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych i finansowych obsługiwanych placówek oświatowych,
 • Archiwizacja dokumentacji księgowej.

Warunki pracy:

 • Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 • Stanowisko pracy zlokalizowane jest w: Centrum Usług Wspólnych ul. Literacka 20, 05-220 Zielonka, I piętro
 • Praca odbywa się w następującym systemie czasu pracy: tj.: poniedziałek-piątek 8.00-16.00. Budynek niedostosowany dla osób niepełnosprawnych. Brak windy.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 3 - letnie doświadczenie w dziale księgowości,
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie finansów publicznych, rachunkowości i rachunkowości budżetowej, podatku od towarów i usług, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, systemie oświaty,
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office,

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w dziale księgowości budżetowej,
 • komunikatywność, sumienność, rzetelność, systematyczność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość programów księgowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowe – podpisane odręcznie,
 • list motywacyjny – podpisany odręcznie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie – podpisane odręcznie,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych – podpisane odręcznie,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – podpisane odręcznie,
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, o treści: „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Usług Wspólnych w Zielonce, w celu wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko urzędnicze. Zostałem (łam) poinformowany (a) o możliwości wycofania zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: iod@zielonka.pl., mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem”.
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Kserokopie dokumentów winny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów w zaklejonych kopertach z dopiskiem stanowiska w Centrum Usług Wspólnych w Zielonce, ul. Literacka 20 pokój nr 217 lub za pośrednictwem poczty na podany adres w terminie do dnia 09.12.2019 r. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na w/w adres do dnia 09.12.2019 r.

Klauzula informacyjna:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 1. Administrator danych i kontakt do niego: informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Kierownik Centrum Usług Wspólnych, 05-220 Zielonka ul. Literacka 20.
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych: w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@zielonka.pl lub pisemnie na adres administratora;
 3. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
 4. Informacje o odbiorcach danych: informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być udostępniane tylko i wyłącznie uprawnionym organom na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 5. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
 6. Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów naboru zostaną komisyjnie zniszczone w terminie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia wyników naboru.
 7. Oferty kandydatów wymienionych w protokole z naboru będą przechowywane przez okres trzech miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze konkursu. Po upływie w/w terminu, dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
 8. Wymagane dokumenty aplikacyjne: życiorys (CV - uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej) oraz list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania."
 9. Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,
  • prawo do wniesienia skarg do organu nadzorczego.
 10. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 22¹ Kodeksu pracy oraz art. 11 i następne ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 z późn.zm.) w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 11. Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego
 12. podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Zielonka dn, 28 listopada 2019 r.

Kierownik Centrum Usług Wspólnych
Anna HrynkiewiczOpublikował: Anna Hrynkiewicz
Publikacja dnia: 28.11.2019
Podpisał: Anna Hrynkiewicz
Dokument z dnia: 28.11.2019
Dokument oglądany razy: 1 620