bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Specjalista ds. płac - 1 etat

Specjalista ds. płac - 1 etat

 • Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie;
  2. nieposzlakowana opinia;
  3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
  4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  5. wykształcenie wyższe;
  6. znajomość zagadnień z zakresu prawa pracy, przepisów regulujących zatrudnienie pracowników samorządowych, ubezpieczeń społecznych i podatku od osób fizycznych – naliczania składek, zaliczek i innych świadczeń;
  7. minimum 3 letnie doświadczenie w pracy w dziele płac w jednostkach oświatowych.
 • Wymagania dodatkowe:
  1. znajomość następujących ustaw:
   • ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713.);
   • ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.)
   • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1320);
   • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018r. poz. 936);
   • ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.);
   • ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ( Dz. U. z 2020 r. poz. 870 z późn. zm);<
   • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm.).
  2. biegła znajomość programów Vulcan-płace, Płatnik, Zus Pue, World, Excel;
  3. radzenie sobie z presją czasu oraz z trudnymi sytuacjami, odporność na stres; efektywne gospodarowanie czasem;
  4. zdolności organizacyjne;
  5. umiejętność komunikacji oraz pracy w zespole;
  6. zaangażowanie w realizowane zadania, dokładność i sumienność;
  7. samodzielność, obowiązkowość, odpowiedzialność, dyspozycyjność;
  8. kultura osobista, życzliwość w kontaktach z interesantem, umiejętność dochowania tajemnicy służbowej.
 • Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku pracy:
  1. Prowadzenie wymaganej przepisami prawa dokumentacji płacowej dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zatrudnionych w placówkach oświatowych, w tym:
   • sporządzanie list płac dla nauczycieli, administracji i obsługi,
   • sporządzanie wypłat z umów cywilnoprawnych,
   • rozliczanie absencji chorobowych, urlopów macierzyńskich, rodzicielskich, urlopów wypoczynkowych, zasiłków rehabilitacyjnych,
   • naliczanie i wypłacanie wynagrodzeń okolicznościowych: nagrody jubileuszowe, nagrody DEN, odprawy emerytalne, ekwiwalenty urlopowe,
   • sporządzanie potrąceń do list płac: PKZP, ZNP, zajęcia komornicze, ubezpieczenia grupowe pracowników,
   • sporządzanie oraz przekazywanie przelewów ze wszystkich wypłat do banku,
  2. Terminowe rozliczenia z Zus oraz sporządzanie miesięcznych raportów i deklaracji - zgłoszenia i wyrejestrowania pracowników oraz członków ich rodzin do Zus,
  3. Naliczanie godzin ponadwymiarowych oraz wyliczanie średniej z godzin dla pracowników pedagogicznych w zleconych do obsługi placówkach oświatowych,
  4. Naliczanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników podległych placówek oświatowych,
  5. Sporządzanie list dotyczących wypłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych: wczasy turystyczne, świadczenie urlopowe dla nauczycieli, zapomogi socjalne,
  6. Obsługa w zakresie PPK - naliczanie, odprowadzanie składek do TFI w przydzielonych jednostkach,
  7. Sporządzanie informacji o dochodach pracowników do rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych: Pit 11, Pit 4R,
  8. Sporządzanie kart wynagrodzeń i kartotek zasiłkowych,
  9. Sporządzanie rocznych raportów IWA,
  10. Przygotowywanie danych do sprawozdań statystycznych dla GUS: Z03,Z06,Z12,
  11. Kontrolowanie i nie naliczanie Funduszu Pracy dla kobiet, które ukończyły 55 lat i mężczyzn 60 lat zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  12. Przygotowywanie danych do sprawozdań Systemu Informacji Oświatowej (SIO),
  13. Sporządzanie zaświadczeń na prośbę pracowników,
  14. Sporządzanie korekt dokumentów rozliczeniowych na potrzeby instytucji zewnętrznych,
  15. Przechowywanie, archiwizowanie i przekazanie do jednostek dokumentacji płacowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Warunki pracy:
  1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.
  2. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
  3. Stanowisko pracy zlokalizowane jest w:

   Centrum Usług Wspólnych
   ul. Literacka 20,
   05-220 Zielonka, na I piętrze w budynku bez windy.
   Praca odbywa się w następującym systemie czasu pracy: w godzinach pracy Centrum Usług Wspólnych, tj.: poniedziałek - piątek: 8:00-16:00;
   Ewentualne uciążliwości mogą być związane z: nie występują.
   Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4h/dobę, z użyciem nowoczesnych urządzeń techniki biurowej oraz specjalistycznych programów.

 • Wymagane dokumenty:
  1. Życiorys (CV) uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej podpisany własnoręcznie.
  2. List motywacyjny podpisany własnoręcznie.
  3. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego podpisane własnoręcznie.
  4. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych podpisane własnoręcznie.
  5. Oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe podpisane własnoręcznie (w momencie zatrudnienia zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego).
  6. Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych).
  7. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.
  8. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1282 z poźn. zm.).
  9. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kopie zaświadczeń o odbytych szkoleniach i ukończonych kursach z zakresu płac).
 • Kserokopie dokumentów winny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Usług Wspólnych nie osiągnął 6%.
  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać na adres: Centrum Usług Wspólnych 05-220 Zielonka, ul. Literacka 20 lub złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
  „nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Specjalista ds. płac”
  w siedzibie Centrum Usług Wspólnych
  05-220 Zielonka,
  ul. Literacka 20
  w terminie do dnia 29 kwietnia 2021 r. do godz. 16:00.
  Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu). Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych (cuw-zielonka.pl) oraz na tablicy informacyjnej Centrum Usług Wspólnych przy ul. Literackiej 20.
 • Klauzula informacyjna:

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

  1. Administrator danych i kontakt do niego: informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Kierownik Centrum Usług Wspólnych, 05-220 Zielonka ul. Literacka 20.
  2. Kontakt do inspektora ochrony danych: w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@zielonka.pl lub pisemnie na adres administratora.
  3. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
  4. Informacje o odbiorcach danych: informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być udostępniane tylko i wyłącznie uprawnionym organom na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
  5. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
  6. Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów naboru zostaną komisyjnie zniszczone w terminie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia wyników naboru.
  7. Oferty kandydatów wymienionych w protokole z naboru będą przechowywane przez okres trzech miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze konkursu. Po upływie w/w terminu, dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
  8. Wymagane dokumenty aplikacyjne: życiorys (CV- uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej) oraz list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą;” Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.”
  9. Uprawnienia:
   • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,
   • prawo do wniesienia skarg do organu nadzorczego.
  10. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 22¹ Kodeksu pracy oraz art. 11 i następne ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 z późn.zm.) w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  11. Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.


Opublikował: CUW Zielonka
Publikacja dnia: 19.04.2021
Podpisał: Anna Hrynkiewicz
Dokument z dnia: 19.04.2021
Dokument oglądany razy: 3 449