bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Statut jednostki

Statut Centrum Usług Wspólnych w Zielonce

§ 1

 1. Centrum Usług Wspólnych w Zielonce zwane dalej „Centrum” jest jednostką organizacyjną Gminy Zielonka działającą w formie jednostki budżetowej.
 2. Siedzibą Centrum jest Miasto Zielonka.

§ 2

Centrum działa w szczególności na podstawie:

 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.)
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)
 • ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1047)
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 902)
 • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.)
 • ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 157)
 • niniejszego statutu.

§ 3

 1. Centrum zostało utworzone w celu prowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek, o których mowa w art. 10 a ustawy o samorządzie gminnym.
 2. Centrum prowadzi obsługę, o której mowa w ust.1, nie naruszając postanowień art. 10 c ustawy o samorządzie gminnym.

§ 4

 1. Centrum jako jednostka budżetowa Gminy, prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o rachunkowości oraz przepisach wykonawczych dotyczących jednostek budżetowych.
 2. Za prawidłową gospodarkę finansową, o której mowa w ust. 1 odpowiedzialność ponosi Kierownik Centrum.
 3. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan finansowy stanowiący część budżetu Gminy uchwalonego przez Radę Miasta Zielonka.
 4. Księgowość Centrum jest prowadzona na zasadach przewidzianych dla jednostek budżetowych.
 5. Centrum realizuje swoje zadania przy pomocy głównego księgowego i pozostałych pracowników.

§ 5

 1. Działania Centrum w zakresie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych Gminy Zielonka, obejmują:
  • prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, likwidacją szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Zielonka,
  • przygotowywanie zezwoleń na założenie szkoły, przedszkola oraz żłobka lub placówki publicznej przez osoby prawne i fizyczne,
  • prowadzenie spraw związanych z nadawaniem i cofaniem szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej,
  • prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
  • opracowywanie projektów uchwał dotyczących oświaty,
  • koordynowanie prac związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
  • prowadzenie spraw związanych z powierzeniem stanowiska dyrektora, wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego szkoły lub placówki,
  • wykonywanie zestawień statystycznych oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań ustalonych w odrębnych przepisach,
  • prowadzenie spraw związanych z dofinasowaniem dokształcania zawodowego nauczycieli,
  • obsługa prawna jednostek obsługiwanych.
 2. Działania Centrum w zakresie obsługi kadrowej Centrum i jednostek obsługiwanych obejmują:
  • prowadzenie akt osobowych pracowników Centrum oraz dyrektorów placówek obsługiwanych,
  • rozliczanie wynagrodzeń i innych należności z tytułu zawartych stosunków pracy i umów cywilno - prawnych,
  • ewidencjonowanie danych o wynagrodzeniach.
 3. Działania Centrum w zakresie obsługi finansowej obejmują:
  • zapewnienie obsługi finansowo księgowej Centrum i jednostek obsługiwanych,
  • prowadzenie gospodarki finansowej Centrum oraz jednostek obsługiwanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą o rachunkowości, ustawą o finansach publicznych oraz z przepisami wykonawczymi dotyczącymi jednostek budżetowych,
  • planowanie zadań, statystyka oraz sporządzanie dla każdej jednostki odrębnie wymaganych sprawozdań finansowych i budżetowych oraz rozliczeń w zakresie zadań rzeczowych, funduszu płac, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  • współpraca z kierownikami jednostek obsługiwanych w zakresie sporządzania planów finansowych tych jednostek,
  • rozliczenie oraz kontrola dotacji na rzecz niepublicznych szkół i przedszkoli.
  • W ramach wspólnej obsługi, Centrum wykonuje obowiązki w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości jednostek obsługiwanych.

  § 6

 4. Organem tworzącym Centrum jest Rada Miasta Zielonka.
 5. Bezpośredni nadzór nad Centrum sprawuje Burmistrz Miasta Zielonka.
 6. § 7

 7. Pracami Centrum kieruje Kierownik.
 8. Kierownik zarządza i reprezentuje Centrum na zewnątrz.
 9. Kierownika Centrum zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta Zielonka.
 10. Kierownik Centrum jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy i wykonuje wszystkie czynności wynikające ze stosunku pracy wobec pracowników Centrum.
 11. § 8

  Szczegółową organizację i zasady funkcjonowania Centrum określa regulamin organizacyjny opracowany przez Kierownika Centrum.

  § 9

  Zmian w statucie dokonuje się w trybie właściwym do jego uchwalenia.

  § 10

  Centrum używa pieczęci podłużnej o treści „Centrum Usług Wspólnych w Zielonce”.Opublikował: Anna Hrynkiewicz
Publikacja dnia: 25.11.2019
Podpisał: Anna Hrynkiewicz
Dokument z dnia: 25.11.2019
Dokument oglądany razy: 1 868